International Symposium on Ottoman Istanbul – III

İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu dönemini konu alan sempozyumun amacı şehrin tarihî, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ışık tutmak; hangi şartlarda bir Osmanlı şehrine dönüştüğünü tespit edebilmek ve bugün bir dünya metropolü hâline gelen İstanbul üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirip disiplinler arası bir tartışma ve paylaşım zemini sunmaktır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin düzenlediği III. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu 25 Mayıs – 26 Mayıs 2015 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Index

 Takdim

 Kadir Topbaş, İBB Başkanı

 İbrahim Kâfi Dönmez, Rektör

Panels

 Hans-Georg Majer

Bavyera ve İstanbul’da İzleri Olan Bir Osmanlı Sadrıazamı: Sarı Süleyman Paşa

 Sadık Müfit Bilge

15.-18. Yüzyıllarda İstanbul ve Kafkasya İskeleleri Arasında Deniz Ticareti: Tâcirler, Gemiciler, Köylüler

 Margarita Dobreva

Sofya’ya Vagonlardan: 1820’li – 1870’li Yıllarda İstanbul’da Açılan Osmanlı Okullarıyla İlgili Belgeler

 Zekeriya Türkmen

XIX. Yüzyıl Askerî Yenileşme Devri Eğitim-Öğretim Kurumlarından Mekteb-i Harbiye-i Şahane (Sultan II. Mahmut ve Sultan Abdülmecit Dönemleri)

 Orlin Sabev

Boğaziçi Kıyılarında Hayata Hazırlanmak: Osmanlı İstanbulu’nda Okumuş Bulgarlar Üzerine Bazı Gözlemler

 Oleksandr Sereda

Odessa Bilim Kütüphanelerindeki 18. ve 19. Yüzyıllara Ait İstanbul Tasvirleri

 Dorina Arapi

Visual Representations of Constantinople/Istanbul and Other Images in Mural Paintings and Artifacts of the Late Ottoman Centuries in Albania

 Gayane Ayvazyan

The Perception of the City in Topographic Works of Yeremia Chelebi Qyomurtchyan

 Kemalettin Kuzucu

Macarların 1892 Yılındaki İstanbul Ziyaretleri

 Cengiz Yolcu

Bulgar Çarı “Çarlar Kenti”nde

 Ümran Ay

15-16. Yüzyıllar Tarihî-Menkıbevî Mesnevîlerde İstanbul’a Dair Ayrıntılar

 Yalçın Gezer

Yazma Eserler Işığında Patrona Halil İsyanı Hakkında Yeni Bir Değerlendirme

 Klara Volarić

“Diplomatic Memories” of Alka Nestorof

 Hakan Özoğlu

Living Conditions of Ottoman Istanbul under Occupation at the End of World War I

 Jean-Louis Bacqué-Grammont

Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’ne Göre İstanbul’un Kuruluşunda Yerleştirilmiş Olan Atmeydanı Tılsımları

 Murat Yıldız

Bahçeden Kışlaya Üsküdar Bahçesi

 Yüksel Çelik

Mit ve Gerçek Arasında: Taksim Topçu Kışlası (Beyoğlu Kışla-i Hümâyûnu)

 Sabit Duman

Paris Barış Konferansında İstanbul

 Özde Çeliktemel-Thomen

Hayal Hakikat Olursa: Osmanlı İstanbulu’nda Filmler, Gösterimler, İzlenimler (1896-1909)

 M. Sinan Genim

İstanbul’da Kayık

 Murat Uluskan

İstanbul Balıkhanesi ve Balıkhane Mukataası (1550-1735)

 Feray Coşkun

Osmanlı İstanbulu’nda Müstesnâ bir Ziyâretgâh: Eyüp Sultân Türbesi

 Mustafa L. Bilge

Topkapı Sarayı’nda İç Güvenlik Kuralları: III. Ahmed Dönemi (1115-1143/1703-1730)

 Ali Akyıldız

II. Abdülhamid’in İlginç Bir Girişimi: Hanedan Teavün Sandığı

 Tuğba Yalçın Aydeniz

Osmanlı’da İlk Vaiz Yüksek Okulu: Medresetü’l-Vâizîn

 Marloes Cornelissen

The Trials and Tribulations of a Dutch Merchant in Istanbul: Auctions at the Dutch Embassy in the Eighteenth-Century Ottoman Capital

 Milena Koleva-Zvancharova

To the History of Guilds in Istanbul According to a 19th-century Register

 Fahri Maden

Büyük Abdullah Baba Tekkesi ve Vakfiyesi

 Muharrem Varol

Oryantalist İmgelemin İnşasında İstanbullu Bir Tekke: Rifâi Âsitânesi

 Ziver Huseynli

Osmanlı İstanbulu’nda Safevi Edipleri

 Olena Bachynska

XVII. Yüzyılın Başlarında Ukrayna Kazaklarının “İstanbul” Seferleri (XIX. Yüzyıl Sonu – XX. Yüzyıl Başlangıcına Ait Bilimsel Yayınlar Üzerine)

 Alaaddin Tok

İmparatorluğun Son Döneminde İstanbul’da Tuğla Üretimi ve Ticareti (1839-1914)

 Nurettin Gemici

Mehmed Atıf Bey’in Hatırâtı Işığında İstanbul

Closing Session

 İskender Pala, Ahmet Ümit, Beşir Ayvazoğlu, Mario Levi, Selim İleri

Edebiyatçıların Gözüyle İstanbul